தொழிற்சாலை டூர் - நிங்போ Leway தயாரிப்பு லிமிடெட்

தொழிற்சாலை டூர்

மகுட வாசகம் இங்கே கோஸ்

நிர்வாகம் consectetuer கண்காணிப்பு, ஆனால் மேடையில், வெளியிடப்பட்ட முடியாது

ஆய்வகம்

புதிய தொழிற்சாலை கட்டிடம்

அலுவலகம்

பணிமனையில்

பணிமனையில்

பணிமனையில்

பணிமனையில்

சேமிப்பு சூழல்

தாவர வெளிப்புறம்

எல்லாம் நீங்கள் ஒரு அழகான வலைத்தளத்தில் உருவாக்க வேண்டும்